•The highest level of security •Maximum convenience in use •Two methods for authentication access: with RFID card or fingerprint  template •Effective access control for employees and external visitors •Management and control of executive mechanisms and devices -  strikers, magnets, fire doors, turnstiles, barriers •Possibility for remote control of opening doors, turnstiles, barriers •Elevators access control and management •"Virtual reception" which provides a solution for effective access control  to external visitors Events are stored locally on the device when there is no connection to the server. When reconnecting, all events will be logged in the software.
---
•Mức độ bảo mật cao nhất •Tiện lợi tối đa khi sử dụng •Hai phương pháp xác thực truy cập: bằng thẻ RFID hoặc mẫu vân tay •Kiểm soát truy cập hiệu quả cho nhân viên và khách bên ngoài •Quản lý và kiểm soát các cơ chế và thiết bị điều hành - tiền đạo, nam châm, cửa chống cháy, cửa quay, rào chắn •Khả năng điều khiển từ xa các cửa mở, cửa quay, rào chắn •Quản lý và kiểm soát ra vào thang máy •"Tiếp nhận ảo" cung cấp giải pháp kiểm soát ra vào hiệu quả cho khách bên ngoài Các sự kiện được lưu trữ cục bộ trên thiết bị khi không có kết nối với máy chủ. Khi kết nối lại, mọi sự kiện sẽ được ghi vào phần mềm.
Gọi ngay cho chúng tôi
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gửi email cho chúng tôi